تازه‌های خبر
چهارشنبه، ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ۲۲:۱۹
چاپ

آقای معاون امنیتی وزیر کشور، موضوع روستای ابوالفضل، حقوقی است نه امینی

 نوشته حبیب باوی ساجد فیلمساز خوزستانی درباره موضوع روستای ابوالفضل و سخنان معاون امنیتی وزير کشور:


آقای ذولفقاری سلام..
من دقایقی ست بانام وسمت شما دردولت تدبیروامید!!!آشناشدم‌. درواقع حسن اتفاقاتی چون روستای «ام انخیلات / ابوالفضل» در این است که افکارعمومی بامسولین ناشناخته ویاکمترشناخته شده ی کشوری آشنا می شوند.

همان مسولینی که سال تاسال درباب رنجی که به«مامردم»جنوب نفتی تحمیل می شود لام تاکام سخن نمی گویند.

من به عنوان عضوکوچکی ازجامعه ی بزرگ هنری اهواز پیرامون سخنان جنابعالی درباب روستای «ام انخیلات/ابوالفضل» چندپرسش مطرح می کنم وباقی بقای مردم آن روستا..

یک : قطعأمی دانیدکسی که چیزی برای ازدست دادن ندارد،نبایدموردتهدیدقراربگیرد.دروغ چرا!؟ لحن شماتوأمان تنیده شده باتهدیدوارعاب است. چنین مردمی شایسته ی چنین ادبیاتی هستند!؟

دو:گفته اید ویلا ساخته اند!؟
برمبنای کدام تحقیق و تفحص اسنادی ومیدانی(عکس وفیلم)چنین نتیجه ای حاصل شده!؟گیریم چندویلاهم ساخته شده است،ایاهمه روستا تاوان آن چند ویلا را باید بدهد!؟

سه:گفته ایدآن زمین متعلق به بنیاد مستضعفان است!! وقتی خود رئیس بنیاد مستضعفان هنوز در این خصوص سردرگم است،شما چگونه چنین مطلق سخن می گویید!؟

شما چرا برای بررسی تاریخی این روستا حاضر به پذیرش واقعیت نیستید که این روستا، ملک تاریخی و اجدادی این مردم است.

چهار: گفته اید«متأسفانه مسولین همه ی حقایق را نمی گویند!!». اتفاقأپرسش«مامردم»ازشماهمین است که چرامسولین همه ی حقایق رانمی گویند!؟

پنج:یک طوری گفته ایدسی وپنج خانوار بروند شهرک رامین که انگار از ساختمان وزارت کشور قراراست بروند میدان فاطمی!

شمامی دانید شهرک رامین کجای اهوازاست؟ می دانیدشهرک رامین فاقد امکانات رفاهی و بهداشتی وبیمارستان است؟ شما می دانید آن سی وپنج خانوارطی سی سال قطعا در اطراف مرکز اهواز به ارتزاق پرداخته اند!؟ حالااگرقرارباشدبه شهرک رامین بروند،چگونه چندین کیلومتر برگردند سر ارتزاق شان؟

همه ی مشکلات «مامردم» جنوب نفتی دراین است که در مرکزو برپایه ی گزارش های امنیتی برای مان تصمیم گرفته می شود. درحالی که بد نیست مدتی در اهواز و از نزدیک موضوع را بررسی کنید.

شش:گفته اید آن اهالی که قانونی ساکن هستند، قطعأ با زدوبند با شهرداری و... توانسته اند ساخت وسازکنند!! خب، ما که منکر زدوبند اداری نیستیم که حالا خوشبختانه شماهم برآن اذعان کرده اید!اماپرسش این است تاوان را شهرداری با تخلف اش می دهد یا «مامردم»!؟

هفت: اگرچه سخن فراوان است،اماقطعأمی دانید که موضوع روستای ابوانخیلات/ابوالفضل حقوقی ست ونه امنیتی وانتظامی.

بهتر نیست به جای فیصله دادن به مطالبات این مردم، منطق جایگزین تهدید شود!؟

اگرموضوع این روستا، حقوقی نیست وامنیتی ست، بسم الله موضوع هفت تپه را هم حل کنید.

تکمله : بخشی از جامعه ی هنری استان آمادگی مناظره برای شفاف سازی پیامدهای اجتماعی ناشی از برخورد قهری وامنیتی در جنوب نفتی را با وزارت کشور دارند.

عصر ایران

  • پربیننده‌ترین‌ها
  • دیگر خبرها
تدبیر


0.3018