چهارشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶:۳۲

روز خاطره انگیز برای گزارشگران خیابان پاستور

جلسه امروز کابینه روحانی در روزی که به نام خبرنگاران زینت گرفته است حال و هوای مطبوعاتی به خود گرفت تا جنایی که رئیس جمهوری حضور در جمع پرشور اصحاب رسانه با خبرنگاران عکس یادگاری گرفت.

 

 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت
 جلسه هیات دولت

0.2062